Concediu pentru cresterea copilului

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului - text actualizat

În vederea realizarii obiectivelor înscrise în Programul de guvernare, cu privire la îmbunatatirea standardului de viata al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au natura contributiva sau nu au legatura cu riscurile sociale asigurate,
din necesitatea îmbunatatirii echilibrului social-economic al familiei, prin sustinerea acesteia în vederea cresterii copilului, în scopul stimularii cresterii natalitatii si diminuarii fenomenului de abandon al copiilor,
pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun modificari, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurarilor sociale de stat si în aceea a bugetului de stat, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare,
având în vedere ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu aii o legatura directa cu drepturile de pensie a fost inclusa în aprilie 2004 în Planul de actiune PAL, ca una dintre actiunile prevazute pentru realizarea conditionalitatilor pentru "PAL 2", corespunzator obiectivului specific "îmbunatatirea susteriabilitatii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,
tinând seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonantei de urgenta a Guvernului, ar conduce la grevarea în continuare a bugetului asigurarilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protectie sociala asumate în Programul de guvernare 2005-2008 si în documentele de pozitie întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare necesare aplicarii acestui act normativ,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 1
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pâna la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara în cuantum de 600 lei sau, optional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.
(la data 01-ian-2009 Art. 1, alin. (1) modificat de Art. 12 din Ordonanta urgenta 226/2008 )
(2)Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a)si-au însotit sotul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în strainatate;
b)au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c)au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
d)au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
f)au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
g)au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 2 ani, respectiv pâna la vârsta de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
h)au beneficiat de pensii de invaliditate;
i)au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate în conditiile legii;
j)au lucrat cu contract individual de munca în strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state;
k)se afla în perioada de întrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara încetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
l)se afla în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, în vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii în somaj, potrivit legii.
(la data 20-ian-2007 Art. 1, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 7/2007 )
(3)Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se întelege: venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege.