joi, 21 februarie 2013

AJUTOARE SOCIALE FEBRUARIE 2013Nr.
Crt.
Numele şi Prenumele
Ajutorul social pentru
Suma în ron
Şcoala
1
Meszaros Rita
Naștere
250
Școala Gimnazială Tășnad
2
Terheș Mirela
Deces părinte
200
Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” Carei
3
Sabo Emeric Nicolae
Pensionare
300
Liceul ”Anghel Saligny” Turț
4
Reisz Maria
Deces părinte
200
Liceul Teoretic German ”J. Ettinger” SM
5
Barany Viorica
Deces părinte
200
Școala Gimnazială Pișcolt
6
Denghel Luciana
Boală
200
Școala Gimnazială Nr. 1 Negrești Oaș
7
Mihali Doina
Boală
200
Școala Gimnazială Sanislău
8
Nan Gheorghe
Boală
250
Școala Gimnazială Căuaș
9
Moka Alina
Boală
300
Școala Gimnazială Petrești
10
Balazs Ecaterina
Pensionare
300
Liceul Sportiv SM
11
Miclăuș Marinela
Deces părinte
200
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”
12
Mogyorosi (Vaczy) Magdolna
Naștere
250
Liceul Tehnologic ”Simion Bărnuțiu” Carei
13
Bucsa Carmen
Boală
200
Școala Gimnazială Călinești Oaș
14
Gavra Aurelia
Pensionare
300
Școala Gimnazială Călinești Oaș
15
Makara Kinga
Căsătorie
300
Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”
16
Csiki Eva
Căsătorie
300
Liceul Romano Catolic ”Josephus Calasantius” Carei
17
Nemes Nagy Nimrod
Naștere
250
Școala Gimnazială Petrești
18
Ludasz Iuliu
Pensionare
300
Colegiul Tehnic “Traian Vuia”
TOTAL 4500 RON

miercuri, 20 februarie 2013

DEMERS PARLAMENTAR - SOLICITARE MODIFICARI SALARIALE !!!

Iată demersul FSLI către Senatul României, adresat domnului Liviu Marian Pop care este președintele Comisiei de Muncă din cadrul Senatului.joi, 14 februarie 2013

Ordin pentru modificarea, completarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar


Ministerul Educației Naționale

ORDIN nr. 3.155 din 02.06.2013

pentru modificarea și completarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.211/2012
(PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 90 / 12.02.2013)În baza prevederilor art. 264 și 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretulu i și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilir ea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I - Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.211/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 17 din 9 ianuarie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 2. - (1) Numărul de gradații care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații aflate în plată, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice.”
2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Personalul didactic titular menținut în activitate, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, respectiv personalul didactic care a avut calitatea de titular care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, și căruia i s-a recunoscut calitatea de titular, în condițiile prevăzute la art. 284 alin. (6) și (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aflat în plata gradației de merit la data pensionării poate beneficia de gradație de merit, pe perioada menținerii ca titular în învățământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradației de merit, fără a lua în calcul perioada în care acesta nu a mai avut calitate de titular, cu încadrarea în numărul stabilit de gradații.”
3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 7. - (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcțiile didactice și se stabilește în comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, ținând seama de ponderea criteriilor 1-4 prevăzute la art. 6, cu excepția personalului de conducere din unitățile de învățământ, pentru care ponderea criteriilor este următoarea: 1. criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 20%; 2. criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 30%; 3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%; 4. criteriul privind creșterea prestigiului unității de învățământ/conexe - ponderea 40%. În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidați: a) educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar; b) învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar; c) profesori; d) maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică; e) cadre didactice din învățământul vocațional, din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și elevilor, din învățământul special; f) personal didactic de conducere din unitățile de învățământ.”
4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 10. - (1) Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradației de merit și încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului școlar general. (2) Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională din cadrul Ministerului Educației Naționale verifică încadrarea în numărul de locuri și propune, dacă este cazul, sancțiuni pentru cei care nu au respectat numărul de locuri și prevederile prezentei metodologii.”
Art. II - Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie

București, 6 februarie 2013. Nr. 3.155.
PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 90 / 12.02.2013

V. Oprea

sâmbătă, 9 februarie 2013

SOLICITARE SLI SM EXECUTARE SENTINȚE JUDECĂTOREȘTI -2013


Nr. 20/7. II. 2013
Către,
Directorii de unități de învățământ din județul Satu Mare

Sindicatul Liber din Învățământ Satu Mare vă pune în vedere executarea sentințelor judecătorești executorii respectând Legile și Ordonanțele în vigoare, privind eșalonarea plății titlurilor executorii astfel:
Conform art. 43 alin. 1 din Legea bugetului de stat pentru anul 2012 nr. 293/2011 În anul 2012, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale.
Precizăm că sentințele pronunțate în anul financiar 2012 trebuie puse în execuție conform OG 17/2012. Articolul 14 din OG 17/2012 prevede:
”Art. 14
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, plata neefectuata a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, se va realiza in aceleasi conditii cu cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, ale carei dispozitii se aplica in mod corespunzator.
(2) Plata sumelor prevazute la alin. (1) se va efectua din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal". ”
Iar Legea 230/2011 prevede:
"Art. 1
 (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011, se va realiza dupa o procedura de executare care incepe astfel:
a) in anul 2012 se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in anul 2015 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in anul 2016 se plateste 35% din valoarea titlului executoriu. ”
Deci și sentințele pronunțate în anul 2012, intră cu aceleași procentaje ca și sentințele pronunțate pînă în 31 dec. 2011.
Rezultă că sentințele devenite executorii în anul 2012 intră în plată încă în anul 2012 cu 5%, și în anul 2013 cu 10%. așa cum prevede OG 17/2012 art. 14.
     Sentințele pronunțate după data de 31 decembrie 2012 vor intra in plată cu procentul de 5%.
 Vă punem în vedere că sentințele devenite executorii până în data de 31 decembrie 2012  pentru membri noștri de sindicat care nu au beneficiat de 5% din valoarea titlului executoriu în anul 2012, să cuprindeți pentru anul financiar 2013 procentul de 15% (5% corespunzător anului 2012, și 10% corespunzător anului 2013).
Sentinţele a căror executare o cerem sunt definitive precum și executorii de drept, în conformitate cu art. 274 din Codul muncii, republicat. 
  De asemenea, precizăm că, în conformitate cu art. 261 din Codul Muncii, republicat, neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracţiune.

Cu respect,
Președinte,
prof. Oprea Victor

joi, 7 februarie 2013

Cadrele didactice netitulare calificate care au obţinut cel puţin nota 7 la examenul de titularizare pot deveni titulari

art.253 alin.(1) din LEN

Parlamentarii au adoptat marţi, la dezbaterile asupra proiectului legii bugetului de stat, un amendament privind cadrele didactice netitulare calificate care au obţinut cel puţin nota 7 la examenul de titularizare, amendament care le-ar permite acestora să devină titulare dacă se certifică viabilitatea postului/catedrei şi consiliul de administraţie al şcolii este de acord.

“De prevederile art.253 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în anul 2013 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anul 2012, în condiţiile legii. Potrivit art. 253 din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011, cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră devin titulare în sistemul de învăţămînt preuniversitar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale: se certifică viabilitatea postului/catedrei şi consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord”, prevede amendamentul, care nu necesită finanţare suplimentară de la buget.


Sursa:
http://www.liviumarianpop.blogspot.ro/2013/02/art253-alin1-din-len.html

cu stima,
V. Oprea

marți, 5 februarie 2013

CONCEDIU 2013 - HOTEL DIAMANT *** -CAP AURORA


NR.CRT
PERIOADA
NR.   
NOPTI            
TOTAL TARIF SEJUR
 OBSERVATII MASA
 1
20.06.2013
      6
528 LEI/persoana 
CARD VALORIC MASA
 2
26.06.2013
      6
528 LEI/persoana    
CARD VALORIC MASA
 3
02.07.2013
      6
594 LEI/persoana
CARD VALORIC MASA
 4
08.07.2013
      6
594 LEI/persoana
CARD VALORIC MASA
 5
14.07.2013
      6
660 LEI/persoana 
CARD VALORIC MASA
 6
20.07.2013
      6
660 LEI/persoana
CARD VALORIC MASA
 7
26.07.2013
      6
660 LEI/persoana 
CARD VALORIC MASA
 8
01.08.2013
      6
660 LEI/persoana
CARD VALORIC MASA
 9
07.08.2013
      6
660 LEI/persoana
CARD VALORIC MASA
10
13.08.2013
      6
660 LEI/persoana
CARD VALORIC MASA
11
19.08.2013
      6
660 LEI/persoana
CARD VALORIC MASA
12
25.08.2013
      6
564 LEI/persoana
CARD VALORIC MASA
13
31.08.2013
      6
564 LEI/persoana
CARD VALORIC MASA
14
06.09.2013
      6
564 LEI/persoana
CARD VALORIC MASA


Tariful pe sejur include cazare in Hotel DIAMANT***(trei stele) in camera cu doua locuri,cablu T.V.,frigider gen minibar,internet wireless (la receptie),seif (la receptie),piscina cu apa termala pentru adulti,piscina pentru copii si masa tip autoservire in restaurantul hotelului pe baza de card valoric in suma de 41 lei/persoana/zi.Optional,aerul conditionat se plateste separat la receptia hotelului.Copiii intr 0-12 ani beneficiaza de cazare gratuita cand nu se solicita pat suplimentar.Cazarea turistilor se face la ora 18 in ziua sosirii,iar eliberarea camerei la ora 12.In functie de posibilitati,cazarea se face si mai devreme. 


Cu stima, 
V. Oprea