Decontarea navetei

Totul despre decontarea navetei personalului didactic

Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă ori incompletă a procedurii privind solicitarea şi acordarea decontului navetei pentru personalul didactic, poate îngreuna sau chiar împiedica recuperara în mod retroactiv a acestor drepturi băneşti pe calea instanţei sau pe cale administrativă.
Potrivit art. 104(3) şi 104(3) indice 1 din Legea nr. 128/1997, conducerile unităţilor de învăţământ (consiliul de administraţie/director) au obligaţia de a întocmi lunar sau zilnic, în mod riguros, o serie de documente sau de demersuri absolut necesare pentru obţinerea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru personalul didactic:
• Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ
Se adoptă lunar, cu estimarea sumelor necesare decontului pentru luna următoare şi se comunică în scris, cu număr de înregistrare, consiliului local (vezi aici modelul unei hotărâri a consiliului de administraţie).
• Pontajul zilnic (prezenţa personalului didactic la locul de muncă)
Se anexează documentelor de solicitare a decontului.
• Depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului pentru cei care efectuează naveta cu mijloacele de transport în comun
Se face însoţită de o adresă de înaintare (pentru care se solicită număr de înregistrare de la primărie), conţinând lista personalului didactic îndreptăţit, pontajul zilnic şi biletele/abonamentele (cu indicarea seriei/numărului acestora), suma pe care o are de primit fiecare persoană. Se vor păstra fotocopii ale tuturor documentelor depuse, inclusiv fotocopii ale biletelor/abonamentelor.
• Depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul
Se aplică în cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ. În această situaţie urmează a se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi (conducerea unităţii de învăţământ va cerifica printr-o adeverinţă/document faptul că transportul s-a efectuat cu autoturismul, conform foii de parcurs, bonului/bonurilor de benzină şi a altor documente solicitate, eventual, de primărie).
• Depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul pentru decontarea contravaloarii abonamentului lunar pe un mijloc de transport în comun.
Se aplică în cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală. În această situaţie urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.
Pentru această situaţie, conducerea unităţii de învăţământ solicită periodic firmei/firmelor de transport comunicarea preţului unui abonament pe ruta respectivă. Documentul eliberat de firma de transport se comunică primăriei, odata cu depunerea celorlalte documente enumerate mai sus.
Recomand personalului didactic îndreptăţit ca, anterior îndeplinirii procedurii de mai sus, să depună lunar o cerere către unitatea de învăţământ, în vederea acordării decontului, anexând biletele/abonamentele, pentru a putea dovedi, ulterior, efectuarea transportului. În cuprinsul cererii vor fi indicate seria/numărul biletelor/abonamentelor. Se va solicita număr de înregistrare de la registratura/secretariatul unităţii. Se vor păstra fotocopii ale documentelor depuse, inclusiv fotocopii ale biletelor/abonamentelor (vezi aici modelul unei cereri). În cazul în care unitatea de învăţământ refuză să îndeplinească procedura mai sus amintită (ceea ce reprezintă un abuz şi o încălcare a contractului de management şi a atribuţiilor de serviciu), recomand ca cererea să fie adresată direct primariei.


Cerere pentru decontarea contravalorii călătoriilor pe mijloacele de transport în comun - model orientativ


Către
Consiliul Local al Comunei/Oraşului.............................
Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ........................Domnule Primar/Director,

Subsemnatul, ............................................., având funcţia didactică de ...................., în cadrul unităţii de învăţământ ................................., în temeiul art. 104 (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, solicit decontarea contravalorii călătoriilor pe mijloacele de transport în comun *** din localitatea de reşedinţă .............. la locul de muncă .................... şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna …………………, zilele de .................... anul …………….., conform pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Anexez prezentei factura/abonamentul/biletele de călătorie având seria/nr ................

Data .................
Semnătura ....................


*** După caz, se poate solicita şi:
Decontarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ.
În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.

**** Pentru cerere se va solicita număr de înregistrare de la consiliul local; în cazul refuzului de înregistrare a cererii, aceasta, împreună cu documentele de transport anexate va fi transmisă prin poştă, cu confirmare de primire.
***** Recomandăm solocitantului să păstreze copii ale documentele de transport anexate.
****** De acest decont beneficiază şi personalul didactic auxiliar.