Strategia FSLI

Strategia Federației Sindicatelor Libere din Învățământ
Conferinţa Naţională a hotărât următoarele direcţii de acţiune:
* reforma învăţământului preuniversitar;
* condiţiile sociale, de muncă şi salarizare;
* dezvoltarea şi evoluţia Federaţiei şi a organizaţiilor sindicale afiliate;
* legislaţia în domeniul învăţământului şi cea referitoare la activitatea sindicală.
Conferinţa Naţională a adoptat următorul motto: „CONSOLIDARE – MODERNIZARE - DEZVOLTARE”

I. Reforma învăţământului preuniversitar.
I.1. Reforma în conţinutul învăţământului.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ va acţiona pentru modificarea planurilor şi programelor de învăţământ astfel încât acestea să fie în concordanţă cu cu cerinţele de pe piaţa muncii, punându-se un mai mare accent pe latura formativă şi practică a elevului şi mai puţin pe cea informativă. Federaţia, sindicatele afiliate se vor implica în stabilirea competenţelor pentru fiecare nivel de învăţământ, stabilirea ariilor curriculare, a programelor şi planurilor de învăţământ, astfel încât să se asigure:
* dezvoltarea personalităţii autonome, responsabile şi creatoare;
* educarea în spiritul civismului, al solidarităţii umane, specifice societăţii democratice ;
* asigurarea calificării necesare inserţiei pe piaţa muncii
* creşterea performanţei sistemului educaţional .

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ îşi va asuma un rol important în elaborarea unui sistem naţional de standarde şi de evaluare a elevilor, a cadrelor didactice şi a unităţilor de învăţământ, făcând propuneri şi susţinând necesitatea reglementării următoarelor obiective prioritare:
1. evaluarea elevilor să se facă pe baza unui sistem unic: note, calificative sau puncte;
2. standardele şi sistemul de evaluare a cadrelor didactice să aibă în vedere valoarea, aptitudinile si contribuţia fiecărui dascăl la progresul şcolar înregistrat de fiecare elev de la clasă şi nu doar punctarea şi cuantificarea performanţelor obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare.
3. sistemul de evaluare a unităţilor de învăţământ să aibă în vedere eficienţa actului de educaţie şi instrucţie, precum şi gestionarea eficientă a fondurilor

I.2. Modernizarea sistemului de formare a personalului didactic.
F.S.L.I. va solicita regândirea modalităţilor de realizare a formării iniţiale şi continue a personalului didactic.
1. În segmentul de formare iniţială, practica pedagogică trebuie să reprezinte o componentă de referinţă în activitatea tuturor instituţiilor de profil pedagogic. De asemenea, se impune ca psihopedagogia şi psihologia şcolară să aibă o pondere mai mare în cadrul materiilor studiate.
2. F.S.L.I. va acţiona consecvent pentru a determina MEC şi celelalte instituţii implicate, pentru modificarea sistemului de formare continuă, atât în ceea ce priveşte activitatea de perfecţionare în domeniul predării cât şi cea a formării calificate, în concordanţă cu noile necesităţi de specializare din sistemul naţional de învăţământ, dar şi cu evoluţia şi tendinţele manifestate pe plan internaţional în acest domeniu.
1. În ceea ce priveşte perfecţionarea personalului didactic, F.S.L.I. va cere ca, în segmentul de metodică didactică, responsabilitatea să revină Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi caselor corpului didactic care vor trebui să fie transformate în centre performante de pregătire profesională permanentă a personalului din şcoli, oferind cele mai noi informaţii referitoare la metode, tehnici, tehnologie didactică. Se va urmări stimularea cadrelor didactice care participă la activităţile de perfecţionare, dar şi stabilirea - pe baze reale – a costurilor activităţilor de perfecţionare şi formare continuă, care să fie suportate, în integralitate de către M.E.C. De aceea, cu prilejul viitoarelor modificări legislative în domeniul învăţământului, F.S.L.I. va susţine gratuitatea acestor activităţi de perfecţionare, precum şi necesitatea unor termene limită în interiorul căruia ministerul să-şi îndeplinească obligaţiile care îi revin sub acest aspect, dar şi sancţiunile aplicabile în cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a acestor obligaţii. * Un obiectiv prioritar îl va constitui şi regândirea modului de desfăşurare a concursului de titularizare. Federaţia va proceda la o analiză profundă a modului de desfăşurare a acestui concurs. În funcţie de concluziile ce se vor desprinde, F.S.L.I. va propune M.E.C. o metodologie de desfăşurare a concursului şi ocupare a posturilor didactice.
I.3. În ceea ce priveşte reforma managerială, Federaţia va acţiona pentru a convinge M.E.C.–ul şi conducerile universităţilor cu profil pedagogic şi economic de necesitatea organizării unor secţii de management de educaţie. Ca primă soluţie, va trebui să impunem Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar elaborarea de criterii şi metodologii de acreditare a programelor de formare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar.
I.4. F.S.L.I. va trebui să acţioneze pentru accelerarea procesului de descentralizare a finanţării unităţilor de învăţământ, creşterea gradului de autonomie al unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, atât din punct de vedere administrativ şi financiar, dar şi în ceea ce priveşte selecţionarea personalului didactic şi nedidactic. În acest scop, F.S.L.I. va sprijini procesul de descentralizare, reducerea birocraţiei, sporirea autonomiei şi răspunderii unităţilor şcolare pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale învăţământului românesc.

II. Condiţii sociale, de muncă şi salarizare
II. 1. Subfinanţarea sistemului de învăţământ afectează grav statutul social şi condiţia umană a salariaţilor din învăţământul de toate gradele. Federaţia va acţiona prin toate formele legale de luptă sindicală pentru instituirea unui sistem de salarizare corespunzător rolului şi locului pe care personalul din învăţământ trebuie să-l ocupe în societate. Acesta trebuie să ţină seama de performanţele profesionale individuale, dar şi de posibilitatea promovării în carieră. Vom avea în vedere necesitatea instituirii unui sistem flexibil de salarizare care să permită motivarea şi atragerea tineretului în învăţământ, dar şi de iminenţa introducerii unor reglementări legale clare care să permită întregirea veniturilor personalului din învăţământ, inclusiv prin acordarea unor sporuri şi altor drepturi salariale şi materiale, altele decât cele expres prevăzute în actele normative în vigoare, inclusiv din resurse extrabugetare . Ca revendicare permanentă în lupta cu puterea, Federaţia va avea în vedere următoarele:
* Elaborarea unei noi legi a salarizării în sistemul bugetar;
* Reglementarea şi garantarea unui salariu minim în învăţământ pentru salariaţii debutanţi cu studii superioare, care să reprezinte cel puţin salariul mediu brut pe economie.
* Respectarea în integralitate a drepturilor ce revin personalului din învăţământ conform Legii 128/1997 şi contractului colectiv de muncă şi acordarea la timp a acestora.

II. 2.
1. F.S.L.I va solicita M.E.C., M.M.S.S. şi celorlalte autorităţi competente, elaborarea unui plan comun pentru realizarea unui program de reconversie profesională a personalului din învăţământ. Un obiectiv prioritar al Federaţiei va fi găsirea de soluţii pe termen mediu şi lung precum şi stabilirea responsabilităţilor ce revin administraţiei pentru asigurarea accesului la calificare şi recalificare personalului din învăţământ disponibilizat şi pentru încadrarea, cu prioritate, a acestor persoane.
2. Având în vedere faptul că în perioada următoare se preconizează o scădere a populaţiei şcolare, pentru a se evita apariţia şomajului în rândul cadrelor didactice, F.S.L.I. va solicita menţinerea numărului de elevi la clasă, la toate ciclurile de învăţământ.
3. Federaţia va depune diligenţele necesare pe lângă organele competente, în vederea adoptării măsurilor care să asigure integrarea şi protecţia socială a personalului din învăţământ disponibilizat, inclusiv prin acordarea de salarii compensatorii.
4. Menţinerea actualelor norme didactice de predare pentru personalul didactic, va fi un obiectiv important pentru F.S.L.I.
5. Federaţia va acţiona pentru găsirea modalităţilor de cuantificare a tuturor activităţilor didactice care nu pot fi normate în posturi, în vederea salarizării acestora prin plata cu ora.
6. F.S.L.I. va solicita organelor abilitate stabilirea Nomenclatorului bolilor profesionale din învăţământ şi a incompatibilităţilor cu funcţia didactică.
7. Organizaţiile sindicale afiliate se vor preocupa pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi trai ale membrilor de sindicat prin: organizarea de economate; asigurarea de mijloace de transport proprii, în vederea organizării de excursii; înfiinţarea de cabinete medicale, case de odihnă; crearea caselor de ajutor reciproc, etc.
8. Federaţia va impune factorilor decizionali acordarea, în mod gratuit, a manualelor şcolare pentru cadrele didactice, păstrarea normativelor de personal.
9. F.S.L.I. va acţiona pentru obţinerea unui număr sporit de bilete de odihnă şi identificarea, împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, a unor modalităţi de repartizare de către sindicatele din învăţământ a biletelor de tratament.
10. Federaţia va acţiona pentru crearea fondurilor sociale alternative de pensii şi de sănătate, având în vedere şi criza din sistemul sanitar generată de gestionarea defectuoasă a fondurilor care provin din contribuţia la asigurările de sănătate.

III. Dezvoltarea şi evoluţia Federaţiei şi a organizaţiilor sindicale afiliate.
În întreaga lor activitate organizaţiile afiliate la F.S.L.I. vor avea ca obiectiv în următoarea perioadă : CONSOLIDAREA - MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA structurilor proprii.
1. Se va urmări dezvoltarea parteneriatului social, atât în cadrul instituţionalizat (al comisiei de dialog social şi al comisiei paritare) cât şi la nivelul consiliilor de administraţie, punând un accent deosebit pe dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unităţilor de învăţământ. Organizaţiile sindicale afiliate vor trebui să întărească şi să diversifice raporturile de parteneriat cu organele administraţiei publice locale, având în vedere responsabilităţile care le revin acestora pe linia finanţării învăţământului preuniversitar. La nivel central se va urmări crearea cadrului legislativ care să reglementeze sistemul de parteneriat social la nivelul unităţilor de învăţământ, de natură să permită rezolvarea de urgenţă, a tuturor problemelor cu care se confruntă unităţile de învăţământ şi salariaţii pe care sindicatele afiliate îi reprezintă.
2. În scopul modernizării sistemului de comunicare între sindicatele afiliate, în următorii doi ani se va trece la folosirea sistemului informatizat de transmitere a datelor: e-mail; pagina web. Se va asigura, totodată, logistica necesară informării operative a tuturor organizaţiilor sindicale de la nivelul unităţilor de învăţământ.
3. Federaţia va acţiona pentru întărirea relaţiilor de colaborare cu celelalte federaţii din învăţământ şi stabilirea unei platforme de revendicări comune. În funcţie de interesele pe termen scurt şi lung ale Federaţiei, vom încerca să realizăm alianţe pe baza unor programe comune, urmărindu-se unificarea mişcării sindicale din învăţământ. Organizaţiile sindicale afiliate vor urmări creşterea gradului de sindicalizare prin atragerea de noi membri, inclusiv din unităţile de învăţământ particulare şi conexe.
4. F.S.L.I. va organiza, stagii de pregătire şi perfecţionare în domeniul sindical şi al legislaţiei, inclusiv la nivel regional, zonal, colaborând cu alte instituţii şi sindicate interesate din ţară şi străinătate.
5. Federaţia va propune MEC organizarea în parteneriat a unor cursuri „open” de management şi marketing educaţional precum şi a altor forme de perfecţionare pentru liderii sindicali şi directorii de instituţii.
6. F.S.L.I. va edita în continuare INFO - LEX – FSLI. Federaţia va reedita revista CATEDRA.
7. Federaţia şi organizaţiile sindicale afiliate vor adopta în continuare o politică de echidistanţă faţă de partidele politice , susţinând, în acelaşi timp, cu consecvenţă promovarea educaţiei ca prioritate naţională în mod real şi nu declarativ. În acest sens, precum şi pentru susţinerea propriilor programe de revendicări, vor colabora cu partidele politice democratice, cu structuri guvernamentale şi parlamentare, ale administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile.
8. F.S.L.I. va colabora cu centralele sindicale şi va avea o poziţie activă în cadrul structurilor C.S.D.R, la toate nivelele, pentru susţinerea şi promovarea unor acte normative din zona de interes sindical şi a învăţământului, apărarea intereselor organizaţiei noastre în structurile tripartite, precum şi unitate şi solidaritate cu prilejul unor acţiuni revendicative.
9. Se va urmări îmbunătăţirea imaginii Federaţiei prin prezenţa permanentă a noastră şi organizaţiilor sindicale afiliate în presa centrală şi, respectiv, locală.
10. Federaţia va armoniza sistemul de organizare şi management al structurilor proprii cu cele din ţările U.E Se va avea în vedere diversificarea relaţiilor de colaborare şi a schimburilor pe plan sindical şi educativ, in interes reciproc, inclusiv prin derularea de proiecte şi programe cu alte organizaţii sindicale internaţionale. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ se va implica în elaborarea şi derularea unor programe, cu finanţare externă.

IV. Legislaţia în domeniul învăţământului şi cea referitoare la activitatea sindicală
F.S.L.I. se va implica şi va participa activ la activităţile de elaborare şi negociere a noilor acte normative din domeniul învăţământului, dar şi de interes sindical.
1. Federaţia nu va accepta modificarea normei didactice şi va utiliza toate mijloacele legale de luptă sindicală pentru menţinerea normelor de predare a personalului didactic, a tuturor drepturilor şi sporurilor prevăzute de Statut, precum şi pentru introducerea de noi facilităţi pentru personalul didactic.
2. Federaţia va acţiona pentru modificarea, în sensul dorit de noi, a legii învăţământului, cerând menţinerea numărului de elevi la clasă, un procent mai mare din PIB de la bugetul de stat, menţinerea finanţării cluburilor sportive şcolare din bugetul MEC, şi altele.
3. Federaţia va solicita acordarea unor noi sporuri, indemnizaţii şi stimulente, cu prilejul viitoarei legi a salarizării bugetarilor, dar şi introducerea unui sistem de salarizare care să ţină seama de importanţa socială, de rolul învăţământului la nivel naţional. Viitoarea lege a salarizării trebuie să motiveze personalului din sistem şi să permită atragerea tinerilor către învăţământ. Se va avea în vedere un alt mod de abordare a salarizării personalului din învăţământ, axat pe două componente importante: progresul în carieră şi stimularea performanţelor la clasă. Se va urmări o mai bună aşezare a grilei de salarizare, atât pe verticală cât şi pe orizontală.
4. La nivel central, Federaţia se va implica în procesul de elaborare a viitoarelor acte normative de natură a influenţa veniturile salariale, pentru apărarea drepturilor şi intereselor salariaţilor din învăţământ, urmărindu-se obţinerea de facilităţi şi drepturi care să întregească veniturile salariale ale membrilor noştri.
5. Vom determina partenerii sociali să accepte propunerile FSLI de îmbunătăţire a clauzelor Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ.
6. Se va avea în vedere necesitatea modificării legii privind contractul colectiv de muncă şi a celei privind soluţionarea conflictelor de muncă, în aşa fel încât să existe posibilitatea unor negocieri reale şi în sistemul bugetar, dar şi eliminarea dispoziţiilor care restrâng excesiv dreptul sindicatelor de a declanşa conflicte de interese.
7. Departamentul Juridic al Federaţiei se va implica în apărarea drepturilor şi intereselor organizaţiilor şi membrilor de sindicat, atât în raporturile cu administraţia centrală şi locală, cât şi în faţa instanţelor judecătoreşti.

Recunoaşterea prin justiţie a drepturilor membrilor noştri de sindicat va fi una dintre modalităţile de apărare a drepturilor şi libertăţilor sindicale.


Presedinte SLI Satu Mare
Prof.Virgil Roman