joi, 24 ianuarie 2013

Mâine, 25.01.2013 domnul președinte FSLI Simion Hancescu se întâlnește cu Ministrul Educației dl. Remus Pricopie

AGENDA INTÂLNIRII DE MÂINE, 25.01.2013, O AVETI MAI JOS

1. Amendarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (scrisoarea comună înregistrată la M.E.N. sub nr. 8027/10.01.2013):
-Modificarea nivelurilor sistemului de învăţământ preuniversitar ( clasa pregătitoare să treacă la grădiniță, clasa a IX-a - la liceu);
-Reînființarea școlilor profesionale;
-Modificarea componenţei consiliului de administraţie, astfel încât ponderea personalului didactic și a personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă, precum și reglementarea componenței consiliului de administrație al unităților de învățământ special;
- decontarea navetei pentru personalul didactic auxiliar;
- reducerea normei didactice de predare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I şi peste 25 de ani vechime în învăţământ, fără diminuarea salariului;
- pensionarea personalului didactic la cerere, cu 5 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislația pensiilor;
- recunoașterea ca vechime la catedră a perioadelor de concedii fără plată pentru personalul didactic care, din proprie initiațivă, solicită să se specializeze sau să participe la cercetare științifică în țară sau în străinătate, cu o durată totală ce nu poate depăși 3 ani într-un interval de 7 ani;
-modificarea art. 255 alin.(9), în sensul prevederii dreptului personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate, de a beneficia de rezervarea catedrei/postului didactic, pe durata invalidităţii.
2. Modificarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014– anexă la O.M.E.C.T.S. nr. 6239/14.11.2012 (nepublicat) – având în vedere modificările aduse Legii nr. 1/2011 prin O.U.G. nr. 92/2012.
3.Aprobarea proiectului metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a proiectului metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică. (Prin adresa F.S.L.I. nr. 1571/16.07.2012 am solicitat acest lucru doamnei ministru Ecaterina Andronescu, având în vedere faptul că aceste proiecte au fost discutate în cadrul comisiilor tehnice de lucru constituite la nivelul ministerului, la care au participat reprezentanţii M.E.C.T.S. şi cei ai federaţiilor sindicale reprezentative, în zilele de 26 şi 27 iunie 2012, dar și prevederile art. 361 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, conform căruia metodologiile, regulamentele şi alte acte normative care decurg din aplicarea legii, trebuiau emise în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a legii).
4. Discutarea, după aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, a proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ.
5. Organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar (scrisoarea comună înregistrată la M.E.N. sub nr. 8027/10.01.2013).
6. Desemnarea de către M.E.N. a membrilor în comisia paritară de la nivelul ministerului și convocarea acesteia, în vederea discutării unor probleme decurgând din aplicarea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale sub nr. 59276/02.11.2012.
7. Demararea cursurilor de formare pentru educatorii/învățătorii care vor desfășura activitatea la grupa/clasa pregătitoare;
8. Eliberarea de către instituțiile de învățământ superior a atestatelor de echivalare, pentru cadrele didactice care au absolvit colegiul cu durata de 3 ani, sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, precum și emiterea de către MEN a unor precizări privind salarizarea acestor categorii de personal didactic, corespunzător studiilor echivalate.
9. Soluționarea problemei salarizării cadrelor didactice care ocupă funcția de profesor –metodist. În opinia noastră, această funcție este echivalentă celei de inspector şcolar de specialitate, motiv pentru care această categorie trebuie remunerată pentru activităţile pe care le desfăşoară în cadrul caselor corpului didactic. Trebuie să se prevadă expres - în Anexa privind indemnizaţiile de conducere specifice/alte indemnizaţii- cuantumul indemnizaţiei ce se acordă profesorilor-metodişti.
10. Rezolvarea situației consilierilor școlari, încadrați la plata cu ora la nivelul unităților de învățământ, care desfășoară activitate de diriginte, dar nu sunt remunerați pentru aceasta (conform art. 247 lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, au calitatea de personal didactic).

Mult succes in intalnire. Cu cat se vor rezolva mai multe probleme cu atat este mai bine pentru sistemul de invatamant, profesori, parinti si elevi.
Preluat de la: http://liviumarianpop.blogspot.ro

Cu stima,
V. Oprea

Personalul didactic şi didactic auxiliar de la învăţământul special trebuie să beneficieze de sporul pentru învăţământ special

Există unităţi de învăţământ special nu se plăteşte sporul de învăţământ special pentru cadrele didactice auxiliare.

Acest spor trebuie să fie plătit pentru cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare. Sporul este de 15%.


Specificăm următoarele:
1.     Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru anul 2012 este reglementat de Legea Nr. 283 din 14 decembrie 2011. Articolul 1 (4) din această lege prevede:
Art . I.(4) Incepand cu luna ianuarie 2012, in ceea ce priveste salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederile Legii nr. 63/2011. 
2.     Iar Legea 63/2011 CAPITOLUL II Art. 1, 2(1) şi 2(2)  prevăd:
“CAPITOLUL II.
 Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar
Articolul 1. Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege.
Articolul 2. - (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege.
                     (2) Salariul de bază este format din:
A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la lege, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;
B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;
C. indemnizaţia pentru învăţământ special;
D. gradaţia de merit, acordată în condiţiile legii;
E. sporul de stabilitate. […]”  
Specificăm că pedagogii şcolari fac parte din categoria personalului didactic auxiliar. Ei se regăsesc în anexa 3b, pe poziţiile 97 -105.
Din cele arătate reiese că la stabilirea salariilor de bază a personalului didactic auxiliar trebuie inclusă şi îndemnizaţia de învăţământ special conform Legii 63/2011 Capitolul II Art. 2(1) şi 2(2).

V. Oprea

marți, 22 ianuarie 2013

Răspuns la scrisoare - privind gradaţia de merit pentru cadrele didactice auxiliare

Scrisoare:

Am citit metodologia  pentru acordarea gradaţiei de merit şi constat că în continuare şi in acest an şcolar cadrele didactice auxiliare nu sunt cuprinse în această metodologie. Suntem o categorie de salariaţi cărora ni s-a luat abuziv acest drept salarial.
 Noi nu suntem "băgaţi " în seamă când e vorba de drepturi, ci numai atunci când avem obligaţii, situaţii, sarcini, termene exacte şi o muncă foarte exactă şi de răspundere (mai ales în munca de secretariat , cu o fisa a postului foarte încărcată). Secretara are doar termene exacte şi urgente , să facă calcule pentru o sumedenie de diferenţe , care de fapt sunt statele de plată din nou făcute pe ani de zile în urmă pentru ca să se poată calcula diferenţele pentru un singur proces. Şi toate aceste calcule se fac manual, nu cu ajutorul programului de salarii. Stăm în şcoală până seara târziu şi la sfârşit de săptămână ne ducem de lucru şi acasă. De ore suplimentare nu putem beneficia, gradaţia de merit ne-a fost tăiată, sporul de ecran la fel.
 De aceea , consider că ar trebui să fim şi noi cuprinşi în acea metodologie de acordare a gradaţiilor de merit pentru că MERITĂM şi noi, pentru că şi noi ne străduim să obţinem "performanţe" în munca noastră.
[ . . . ].

Raspuns:
Stimata doamna .... 
Va inteleg supararea. Mai multi colegi, cadre didactice auxiliare au semnalat acest lucru.
Intre solicitarile FSLI din ultima perioada se afla si acest lucru. Si anume FSLI a solicitat modificarea metodologiei privind gradatia de merit, cerand introducerea unui nou articol in care sa se specifice ca, cadrele didactice auxiliare au dreptul la gradatia de merit. Pentru a evita orice confuzii legat de acest subiect.
Va atasez solicitarile facute de FSLI catre Ministerul Educatiei. Vedeti chiar prima pagina.
Asteptam reactiile Ministerului.
Orice categorie de salariat, fie personal didactic, fie didactic auxiliar fie nedidactic trebuie sa aiba dreptul de a participa la concursul privind Gradatia de merit, altminteri am fi tentati sa credem ca, cadrele didactice auxiliare nu pot fi merituosi la locul lor de munca. Ceea ce sigur nu este adevarat.
Militam in continuare sa va recastigati drepturile. Am sris numeroase articole pe aceasta tema, care au aparut in presa.

[...]

Cu stima,
V. Oprea

joi, 17 ianuarie 2013

Noi constrângeri salariale pentru bugetari


În monitorul Oficial al României partea I nr. 845 din 13.XII.2012, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 84/2012 privind stabilirea personalului didactic din sectorul bugetar pe anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare.
Potrivit acestei ordonanţe măsurile de constrângere bugetară adoptate prin ordonanţe de urgenţă din anii trecuţi se aplică şi pentru 2013.
            În consecinţă pentru anul 2013 vom avea:
          1.     Salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se va realiza conform prevederilor legii 63/2011
       2.   În cazul decesului unui cadru didactic, nu se acordă celor îndreptăţiţi ajutorul de deces în cuantum de cinci salarii ale persoanei decedate,
          3.     Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile nelucrătoare, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.
          4.     Autorităţile şi instituţiile publice nu vor acorda premii şi prime de vacanţă (în această categorie fiind şi premiile aferente distincţiei Gheorghe Lazăr),
          5.     Nu se acordă ajutoarele sau după caz îndemnizaţiile de ieşire la pensie, retragere, încetarea raportului de serviciu,
          6.     Instituţiile şi autorităţile publice central şi locale nu vor acorda tichete de masă,
          7.     În  bugetele instituţiilor publice central şi locale, indiferent de sistemul de sistemul de finanţare şi subordonare, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul acestora.

Prevederile art. 21 din Legea cadru nr. 284/2010, referitoare la elaborarea
Regulamentului privind stabilirea locului de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.
      Tot la data de 1 ianuarie 2014 a fost prorogată şi intrarea în vigoare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 privind alocarea a minimum 6% din PIB pentru finanţarea sistemului national de învăţământ.


Prof. Victor Oprea
SLI Satu Mare

luni, 14 ianuarie 2013

FEN - La Revedere!!!

Colegii de la federaţia FEN fiind de mai multă vreme în criză de membri, au căutat o salvare. Au găsit, în sfârşit o posibilitate, şi anume unificarea lor cu Sindicatul Spiru Haret. Colegilor de la FEN nu le convine, insă nu prea au din ce alege. Căci demersurile lor de a se unifica cu FSLI nu au dat roade.
FEN, care s-au autointitulat Sindicatul Profesioniştilor, acum dispare ca şi federaţie.
O parte din organizaţiile locale vor adera la Federatia Spiru Haret. Insa nici o organizatie nu este obligată să adere la Spiru Haret. Decizia fiind la nivel local, fiecare organizatie locală va decide dacă doresc sau nu să adere la Spiru Haret. Unii din ei vor opta pentru FSLI.

SLI SM vine în sprijinul angajatilor din invatamantul sătmărean.
În această perioadă SLI SM primeşte în rândurile membrilor săi pe colegii de la FEN, care au rămas fără sindicat, sau care nu doresc să adere la federaţia Spiru Haret.

FSLI rămâne cea mai mare şi cea mai serioasă organizaţie sindicală din domeniul Învăţămnântului preuniversitar. Nu degeaba şi numărul mare de membri, in jur de 170.000.

Aşteptăm pe toţi colegii de la SIP SM să adere la SLI SM. Numai cu un sindicat puternic, ca FSLI ne putem desfăşura cu adevărat forţele noastre de Sindicat.

Victor Oprea

marți, 1 ianuarie 2013

LA MULŢI ANI !!!Iubirea, Înţelepciunea şi Generozitatea să vă călăuzească paşii        în noul an!
LA MULŢI ANI!!!


Biroul Operativ SLI Satu Mare,
preşedinte,
prof. Oprea Victor