joi, 24 ianuarie 2013

Mâine, 25.01.2013 domnul președinte FSLI Simion Hancescu se întâlnește cu Ministrul Educației dl. Remus Pricopie

AGENDA INTÂLNIRII DE MÂINE, 25.01.2013, O AVETI MAI JOS

1. Amendarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (scrisoarea comună înregistrată la M.E.N. sub nr. 8027/10.01.2013):
-Modificarea nivelurilor sistemului de învăţământ preuniversitar ( clasa pregătitoare să treacă la grădiniță, clasa a IX-a - la liceu);
-Reînființarea școlilor profesionale;
-Modificarea componenţei consiliului de administraţie, astfel încât ponderea personalului didactic și a personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă, precum și reglementarea componenței consiliului de administrație al unităților de învățământ special;
- decontarea navetei pentru personalul didactic auxiliar;
- reducerea normei didactice de predare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I şi peste 25 de ani vechime în învăţământ, fără diminuarea salariului;
- pensionarea personalului didactic la cerere, cu 5 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislația pensiilor;
- recunoașterea ca vechime la catedră a perioadelor de concedii fără plată pentru personalul didactic care, din proprie initiațivă, solicită să se specializeze sau să participe la cercetare științifică în țară sau în străinătate, cu o durată totală ce nu poate depăși 3 ani într-un interval de 7 ani;
-modificarea art. 255 alin.(9), în sensul prevederii dreptului personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate, de a beneficia de rezervarea catedrei/postului didactic, pe durata invalidităţii.
2. Modificarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014– anexă la O.M.E.C.T.S. nr. 6239/14.11.2012 (nepublicat) – având în vedere modificările aduse Legii nr. 1/2011 prin O.U.G. nr. 92/2012.
3.Aprobarea proiectului metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a proiectului metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică. (Prin adresa F.S.L.I. nr. 1571/16.07.2012 am solicitat acest lucru doamnei ministru Ecaterina Andronescu, având în vedere faptul că aceste proiecte au fost discutate în cadrul comisiilor tehnice de lucru constituite la nivelul ministerului, la care au participat reprezentanţii M.E.C.T.S. şi cei ai federaţiilor sindicale reprezentative, în zilele de 26 şi 27 iunie 2012, dar și prevederile art. 361 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, conform căruia metodologiile, regulamentele şi alte acte normative care decurg din aplicarea legii, trebuiau emise în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a legii).
4. Discutarea, după aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, a proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ.
5. Organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar (scrisoarea comună înregistrată la M.E.N. sub nr. 8027/10.01.2013).
6. Desemnarea de către M.E.N. a membrilor în comisia paritară de la nivelul ministerului și convocarea acesteia, în vederea discutării unor probleme decurgând din aplicarea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale sub nr. 59276/02.11.2012.
7. Demararea cursurilor de formare pentru educatorii/învățătorii care vor desfășura activitatea la grupa/clasa pregătitoare;
8. Eliberarea de către instituțiile de învățământ superior a atestatelor de echivalare, pentru cadrele didactice care au absolvit colegiul cu durata de 3 ani, sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, precum și emiterea de către MEN a unor precizări privind salarizarea acestor categorii de personal didactic, corespunzător studiilor echivalate.
9. Soluționarea problemei salarizării cadrelor didactice care ocupă funcția de profesor –metodist. În opinia noastră, această funcție este echivalentă celei de inspector şcolar de specialitate, motiv pentru care această categorie trebuie remunerată pentru activităţile pe care le desfăşoară în cadrul caselor corpului didactic. Trebuie să se prevadă expres - în Anexa privind indemnizaţiile de conducere specifice/alte indemnizaţii- cuantumul indemnizaţiei ce se acordă profesorilor-metodişti.
10. Rezolvarea situației consilierilor școlari, încadrați la plata cu ora la nivelul unităților de învățământ, care desfășoară activitate de diriginte, dar nu sunt remunerați pentru aceasta (conform art. 247 lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, au calitatea de personal didactic).

Mult succes in intalnire. Cu cat se vor rezolva mai multe probleme cu atat este mai bine pentru sistemul de invatamant, profesori, parinti si elevi.
Preluat de la: http://liviumarianpop.blogspot.ro

Cu stima,
V. Oprea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu