duminică, 3 februarie 2013

O R D I N pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014


O R D I N

pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012În baza prevederilor art. 19, art. 149 alin. (3), art. 247, art. 248 alin. (4), art. 252, art. 254 alin. (17) art. 262, art. 263, art. 284 alin. (5)-(6) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, art. IV-V din Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013;
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

 

Ministrul Educaţiei Naţionale

emite prezentul ordin:


Art. I Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64/2013,              se modifică şi se completează după cum urmează:

1.    Literele g) şi h) ale alineatului (1) al articolului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
h) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;”

2.    După litera h) a alineatului (1) al articolului 4 se introduce o nouă literă, litera h1) cu următorul cuprins:
“h1) stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de                     1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014;”

3.    Alineatele (3) şi (4) ale articolului 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) Prin excepţie, dacă norma didactică de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare şi a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată din învăţământul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1)-(2) şi art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază şi completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. În învăţământul gimnazial din mediul rural norma didactică de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare şi a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialităţile de bază şi completată cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Activitatea şi norma didactică pentru personalul didactic din centre, cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică, precum şi din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Profesorii consilieri din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică au obligaţia de a efectua minimum 4 ore de predare în specialitate sau din aria curriculară consiliere şi orientare, în acord cu planul-cadru, cu respectarea normei săptămânale de 40 de ore.”

4.    Litera b) a alineatului (2) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unor şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator-învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educator, în concordanţă cu Centralizatorul ori de absolvenţi ai colegiului universitar pedagogic cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, care au finalizat cu diplomă de licenţă şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă, încadraţi în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013;”

5.    După alineatul (17) al articolului 9 se introduce un alineat nou, alineatul (171) cu următorul cuprins:
„(171) Cadrele didactice, din învăţământul preuniversitar, cu studii universitare de scurtă durată, care au dobândit atestatul de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licenţă, în sesiunea 2012, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5553/2011, se salarizează corespunzător noii funcţii didactice începând cu 1 septembrie 2013.”

6.    După alineatul (1) al articolului 19 se introduc două alineate noi, alineatele (11) şi (12) cu următorul  cuprins:
„(11) În situaţia în care, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, începând cu data de 1 septembrie 2013, urmează să fie desfiinţate unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, se procedează după cum urmează:
a) în situaţia fuziunii prin absorbţie a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică de către o altă unitate de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reţelei şcolare şi există două persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate se realizează obligatoriu la nivelul fiecărei catedre din fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, de către aceeaşi comisie de evaluare; la nivelul inspectoratului şcolar, pentru fiecare post didactic/catedră, se întocmeşte o listă comună cu rezultatele evaluării cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate din cele două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică care urmează să fuzioneze prin absorbţie, iar cadrele didactice se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea cu personalitate juridică rezultată în urma fuziunii prin absorbţie, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă este cazul, cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluţionează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună;
b) în situaţia divizării parţiale a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, prin care una sau mai multe structuri sunt transferate  la  altă unitate de  învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2013, atunci comisia de evaluare stabileşte existenţa reducerilor de activitate în unitatea de învăţământ cu personalitate juridică din care se scindează structura, prin raportare la numărul de posturi didactice/catedre ce vor exista ulterior datei de 1 septembrie 2013, iar la nivelul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică care absoarbe structura, prin raportare la situaţia numărului de posturi didactice/catedre existente la momentul evaluării; cadrele didactice titulare de aceeaşi specialitate, aflate în situaţia de reducere de activitate, se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea de învăţământ care absoarbe structura; 
c) în situaţia fuziunii prin contopire a două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reţelei şcolare şi există două persoane juridice distincte, toate cadrele didactice titulare de aceeaşi specialitate din ambele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică se evaluează de aceeaşi comisie de evaluare, conform procedurii prevăzute la lit. a) şi se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în noua unitate de învăţământ creată în urma fuziunii, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă este cazul, cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluţionează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună.
d) în situaţia încetării funcţionării totale a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2013, toate cadrele didactice titulare din respectiva unitate de învăţământ cu personalitate juridică intră în restrângere de activitate.
(12) În situaţia divizării totale a unei unităţi cu personalitate juridică, în două sau mai multe unităţi cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeaşi specialitate, nu a intrat încă în vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reţelei şcolare şi există o singură unitate de învăţământ cu personalitate juridică, atunci cadrele didactice titulare de aceeaşi specialitate, la nivelul fiecărei catedre, se ierarhizează în baza evaluării efectuate şi se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, la unităţile de învăţământ rezultate în urma divizării totale, fiind propuse pentru completare de normă didactică sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2013, dacă este cazul, cadrele didactice titulare prevăzute la art. 25 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluţionează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică.”

7.    Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 23 Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, pot fi pensionate, de regulă, la data încheierii anului şcolar. Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare beneficiază de acest drept şi pe parcursul anului şcolar, la solicitarea acestora. Personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi care nu solicită pensionarea pe parcursul anului şcolar, poate rămâne în funcţie până la data încheierii anului şcolar, cu acordul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar”.

8.        Capitolul IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Capitolul IV
Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat
prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare
Secţiunea I
Dispoziţii generale

Art. 34 (1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate, organizată în baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) - (9), aflate în restrângere de activitate.
(2) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare se poate realiza din mediul rural în cel urban, numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minim 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.
Art. 35 Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare a personalului didactic titular se realizează ţinând seama de prevederile art. 247, 248 alin. (3)-(6), art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi de condiţiile prevăzute în prezenta Metodologie.
Art. 36 Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare a personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul.
Art. 37 Transferarea pentru restrângere de activitate este organizată şi coordonată la nivelul inspectoratului şcolar de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numită prin decizia inspectorului şcolar general.
Art. 38 Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc, conform art. 26-27 şi art. 48 alin. (4), listele cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate şi le transmite inspectoratului şcolar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar întocmeşte lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, pe discipline, cu precizarea tuturor specializărilor dobândite prin studii şi o publică prin afişare la avizier şi postare pe site-ul instituţiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante menţionată la art. 31 alin. (2) lit. b).
Art. 39 În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, unităţi de învăţământ având clasele I-XII/XIII/XIV sau V-XII/XIII/XIV posturile didactice/catedrele vacante se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic. În mod excepţional, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, pentru etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate, pot fi publicate şi catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante cuprinde menţiunile din anexa nr. 1 a).
Art. 40 Soluţionarea restrângerilor de activitate a cadrelor didactice titulare se realizează în şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la unităţi de învăţământ din alte judeţe anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că la postul/catedra ocupat(ă), în anul şcolar 2013-2014, este restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă.
Art. 41 Personalul didactic titular care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate 2013 revine pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior, în situaţia în care, până la data de1 septembrie 2013, se constată că postul didactic/catedra a fost vacantat(ă) sau reînfiinţat(ă) ori s-a reînfiinţat cel puţin jumătate de normă din catedra respectivă, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior. Posturile didactice/catedrele eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

Secţiunea a II-a
Organizarea şi desfăşurarea transferului consimţit între unităţile de învăţământ

Art. 42 (1) Pentru transferul, ca urmare a restrângerii de activitate, consimţit între unităţile de învăţământ, personalul didactic titular aflat în restrângere de activitate depune, la unitatea de învăţământ unde se solicită transferarea şi la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se solicită transferul, o cerere tip, conform anexei nr. 14, însoţită de documentele menţionate în aceasta, aprecierea sintetică a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care a intrat în restrângere de activitate şi o adeverinţă, eliberată de conducerea unităţii de învăţământ unde este titular, în care se menţionează cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns în situaţia de restrângere de activitate.
(2) Un cadru didactic titular se poate înscrie la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti.
Art. 43 (1) Comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ, constituită din cadre didactice, prin decizia directorului unităţii de învăţământ, verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, realizează, dacă sunt mai multe cereri pentru acelaşi post didactic vacant, ierarhizarea candidaţilor conform punctajelor stabilite potrivit anexei nr. 2 şi înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unităţii de învăţământ. În comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ nu se numesc cadre didactice care fac parte din consiliului de administraţie.
(2) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ sunt analizate în consiliul profesoral şi consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care selectează şi validează cadrele didactice pentru care se acordă  transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care se acordă transferul se ţine seama dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta Metodologie, dacă studiile sunt în concordanţă cu postul didactic/catedra vacant(ă) solicitat(ă), conform Centralizatorului, dacă deţine avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) şi când este cazul, dacă a promovat proba practică/orală în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 44 (1) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice în unitatea respectivă. Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri pentru transferul consimţit între unităţile de învăţământ, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, înştiinţează în scris inspectoratul şcolar.
(2) În perioada prevăzută de Calendar, cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate depun dosare la inspectoratele şcolare, însoţite de acordurile pentru transfer obţinute de la unităţile de învăţământ.
Art. 45 Soluţionarea cererilor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar, în baza acordurilor emise de conducerile unităţilor de învăţământ privind transferul consimţit între unităţi de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului.

Secţiunea a III-a
Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, prin repartizare în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar

Art. 46 (1) După soluţionarea cererilor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ, cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au obţinut acordul privind transferul consimţit între unităţi de învăţământ, precum şi pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu s-au adresat unităţilor de învăţământ pentru obţinerea acestui acord, dar care au depus cereri la inspectoratele şcolare în perioada prevăzută de Calendar, se soluţionează în şedinţă publică, organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie, în următoarea ordine:
a) soluţionarea restrângerii de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;
b) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul consorţiului şcolar, în ordinea descrescătoare a punctajului;
c) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi/municipiul Bucureşti, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
d) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
e) în situaţia în care restrângerea nu poate fi soluţionată la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, restrângerea de activitate se soluţionează la unităţi de învăţământ din alte judeţe, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.
(2) Restrângerea de activitate în cadrul unităţii de învăţământ se soluţionează prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o altă catedră în aceeaşi unitate de învăţământ, conform specializărilor obţinute prin studii ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248 alin. (3)-(6), art. 262, art. 263 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Centralizatorului şi prevederile prezentei Metodologii.
(3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) - e),  au prioritate cadrele didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform actului de numire/transfer/repartizare în învăţământ.
(4)  Cadrele didactice titulare aflate în situaţia de la alin. (1) lit. e) trebuie să facă dovada domiciliului în judeţul în care solicită transferul pentru restrângere de activitate până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate în municipiul Bucureşti, titulare în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti, până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate.
Art. 47 (1) În şedinţa publică, opţiunea fiecărui cadru didactic titular se exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
(2) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice titulare, care participă la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate au acelaşi punctaj şi optează pentru acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), postul didactic/catedra se ocupă în baza criteriilor socioumanitare.
(3) În cazul în care cadrul didactic titular aflat în restrângere de activitate nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de soluţionare a cererilor de transferare pentru restrângere de activitate, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) la finalul sesiunii de transferare pentru restrângere de activitate din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie.
(4) În cazul în care un cadru didactic titular aflat în restrângere de activitate refuză să-şi întocmească dosarul, conducerea unităţii de învăţământ întocmeşte dosarul acestuia, iar comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) la finalul etapei de transferare pentru restrângere de activitate din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie. Cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate, căruia i s-a atribuit un post didactic/catedră din oficiu şi care nu se prezintă la postul/catedra atribuit(ă), i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile legale privind concedierea individuală.
Art. 48 (1) Restrângerile de activitate nesoluţionate prin transfer, la nivelul localităţii/municipiului Bucureşti şi al judeţului, se soluţionează, la finalul şedinţei publice de soluţionare a restrângerilor de activitate sau în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate.
(2) Pentru cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate, datorită comasării claselor/unităţilor de învăţământ sau desfiinţării unor unităţi de învăţământ, a fost rezolvată, după etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate şi a pretransferărilor, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate/repartizare pe posturi/catedre pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar, constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, în condiţiile în care la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ există post/catedră vacant(ă), inspectoratul şcolar emite decizii de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate/repartizate, în specialitatea postului didactic/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2013, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ şi aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
(3) Cadrele didactice titulare aflate în situaţia de la alin. (2) se adresează în scris conducerii unităţii/unităţilor de învăţământ în perioada stabilită în Calendar, care comunică acordul/refuzul pentru transfer la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante şi inspectoratului şcolar motivele acordului/refuzului transferului. Situaţiile transmise de unităţile de învăţământ la inspectoratul şcolar sunt analizate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar, care stabileşte lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate, în specialitatea postului/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2013.
(4) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer în anii precedenţi, nu fac obiectul restrângerii de activitate la nivelul unităţii de învăţământ la care sunt titulare şi participă la etapa de transferare pentru restrângere de activitate, cu excepţia cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer în condiţiile alin. (2)-(3).
Art. 49 Hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, luate  în şedinţa publică, pot fi contestate în perioada prevăzută în Calendar. Contestaţiile se înregistrează la secretariatul inspectoratului şcolar şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, conform Calendarului. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 50 După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pentru soluţionarea restrângerii de activitate, cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ indiferent de nivelul de învăţământ din care provine solicitantul, precum şi a regimului de mediu. În decizia de repartizare pentru soluţionarea restrângerii de activitate nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare pentru soluţionarea restrângerii de activitate, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică încheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul de muncă pe perioadă nedeterminată.”

9.        Capitolul V se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Capitolul V
Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere,
a personalului didactic titular

Art. 51 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante după soluţionarea completărilor de normă didactică şi a restrângerilor de activitate se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7)-(9), la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, considerând cu prioritate apropierea de domiciliu.
(2) Pretransferarea personalului didactic titular, consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, se poate realiza din mediul rural în mediul urban, numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minim 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.
(3) La acordarea pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar se au în vedere apropierea de domiciliu şi principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 52 (1) Pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune, la unitatea/unităţile de învăţământ în care solicită pretransferul, o cerere tip, conform anexei nr.14. Cererea este însoţită de documentele menţionate în aceasta, de acordul pentru pretransfer şi de aprecierea sintetică a consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ la care este titular.
(2) Cadrul didactic titular într-o unitate învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective. 
(3) În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură şi design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.
(4) Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ la care se solicită pretransferul, prin decizia directorului unităţii de învăţământ, verifică dosarele şi realizează, dacă sunt mai multe cereri pentru acelaşi post didactic vacant, ierarhizarea cadrelor didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (5), în ordinea descrescătoare a punctajelor stabilite potrivit anexei nr. 2. Comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ selectează, în baza ierarhizării, cadrele didactice în vederea acordării pretransferului consimţit între unităţi de învăţământ. În situaţia punctajelor egale, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Din comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ nu pot face parte membrii ai consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă şi cadre didactice care solicită pretransferul în unitatea de învăţământ respectivă. 
(5) La selectarea cadrului didactic, comisia trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerinţele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală în profilul postului didactic solicitat şi, în ordine, de următoarele criterii:
a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în aceeaşi localitate;
b) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
c) cadrul didactic este titular şi are domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
d) cadrul didactic este titular în  localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
e) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
f) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
g) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra; 
h) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra.
(6) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţiile de la alin. (5) lit. a), c), e) şi f) fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţia de la alin. (5) lit. g) şi h) nu sunt condiţionate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar într-un judeţ învecinat judeţului de domiciliu, pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer în judeţul în care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, dacă se justifică apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dacă un post didactic e solicitat de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular şi are domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul. 
(7) Cadrele didactice, care solicită pretransferul în municipiul Bucureşti, titulare în învăţământul preuniversitar în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti, până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate.
(8) Lista cadrelor didactice selectate de comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ este înaintată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, conform anexei nr. 18, care stabileşte lista finală a cadrelor didactice pentru care se acordă pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ şi validează această listă. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
(9) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acordul privind pretransferul cadrului didactic în unitatea de învăţământ respectivă. Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, înştiinţează în scris inspectoratul şcolar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.
Art. 53 (1) În vederea soluţionării cererii de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ personalul didactic titular depune, la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se solicită pretransferul, o cerere tip, conform anexei nr. 14, însoţită de documentele menţionate în aceasta, precum şi acordul/acordurile conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 18. Cadrul didactic titular, care solicită soluţionarea cererii de pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ, în unităţi de învăţământ din alte judeţe, anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă. Un cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. 
(2) Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic titular, care nu poate participa la şedinţa publică de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele. 
(3) În baza acordurilor propuse de unităţile de învăţământ, comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, întrunită în şedinţă publică, repartizează cadrele didactice, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta Metodologie. În cazuri bine argumentate, comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar poate decide pretransferul chiar dacă nu există acorduri propuse de unităţile de învăţământ. Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa publică se exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează.
(4) Pretransferul personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar consimţit între unităţile de învăţământ se poate realiza şi prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu şi cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la care solicitanţii sunt titulari. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2014 nu pot beneficia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, prin schimb de posturi, în baza consimţământului scris.
(5)  Contestaţiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar, adoptate în şedinţa publică, se depun la inspectoratul şcolar în termenul prevăzut de Calendar şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 
(6) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu. În decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică.”

10.    După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu următorul  cuprins:
“Art. 531 (1) În cazul în care, în anul şcolar 2013-2014, în unităţile de învăţământ normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut, cu aprobarea anuală a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, la cerere, conform prezentei Metodologii.
(2) În anul şcolar 2013-2014, personalului didactic cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, i se poate recunoaşte această calitate de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, conform prezentei Metodologii, cu condiţia renunţării la pensie pe perioada în care rămâne titular. Situaţiile excepţionale se soluţionează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
(3) Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2013 sunt:
a)    pentru femei, vârsta la ieşirea la pensie, 59 ani şi 8 luni, respectiv 14 ani 4 luni, stagiul minim de cotizare;
b)   pentru bărbaţi, vârsta la ieşirea la pensie, 64 ani şi 8 luni, respectiv 14 ani 4 luni, stagiul minim de cotizare.
(4) În vederea menţinerii în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, precum şi pentru recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013-2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1)-(2) se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, până la data prevăzută în Calendar. Cererile sunt însoţite de documentele justificative privind activitatea didactică şi ştiinţifică. 
(5) În perioada prevăzută de Calendar, inspectoratele şcolare afişează la avizierele şi pe site-urile acestora:
a) lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadraţi suplinitori fără studii corespunzătoare postului; 
b) lista unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate nesoluţionate.
(6) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(2), se discută şi analizează de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ şi se supun aprobării consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ.
(7) Recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013-2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, se realizează în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la momentul pensionării.
(8) Se aprobă numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o normă didactică completă în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la nivelul unităţilor de învăţământ în care urmează să fie menţinute în activitate ca titulare, respectiv la nivelul unităţilor de învăţământ în care urmează recunoaşterea calităţii de cadre didactice titulare.
(9) Până la termenul prevăzut în calendar, se comunică, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, acordul/refuzul privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, respectiv recunoașterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013-2014, a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi întocmeşte listele finale care cuprind:
a) cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi care solicită menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014;
b) cadrele didactice care au avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, care solicită recunoașterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013-2014.
 (10) Listele finale, întocmite potrivit alin. (9), se supun validării de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în perioada prevăzută de Calendar. La validarea listelor finale, întocmite potrivit alin. (9), consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar va ţine seama de restrângerile de activitate nesoluţionate, de prevederile alin. (7)-(8), de evoluţia demografică, planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ. Listele finale validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar se afişează la inspectoratul şcolar la termenul prevăzut în Calendar.
(11) Contestaţiile se depun la inspectoratul şcolar în perioada prevăzută în Calendar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar conform Calendarului. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 
(12) În baza validării cererilor formulate de cadrele didactice, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, respectiv decizia privind recunoașterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013-2014, a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare.
(13) În baza deciziei privind recunoaşterea calităţii de titular pentru cadrele didactice, care au avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu au depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, directorii unităţilor de învăţământ încheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată pentru anul şcolar            2013-2014.  
(14) Cadrelor didactice titulare pentru care nu s-a aprobat menţinerea în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, conform prezentei Metodologii şi care nu solicită pensionarea în condiţiile legii, li se aplică prevederile art. 58 şi ale art. 61 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

11.    Alineatele (4) şi (5) ale articolului 55 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(4) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, prin depunerea unei cereri tip, conform anexei nr. 3, în perioada prevăzută de Calendar. Consiliul/consiliile de administraţie analizează cererile individuale şi comunică, în scris, inspectoratului şcolar acordul/refuzul, conform Calendarului, respectiv cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordării titularizării, până la data limită prevăzută în Calendar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi întocmeşte listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2013, pe care le supune validării de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în perioada prevăzută în Calendar. Listele finale validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar se afişează la inspectoratul şcolar la data prevăzută în Calendar.
(5) Contestaţiile privind soluţionarea cererilor de titularizare în învăţământul preuniversitar în baza rezultatelor obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie - iulie 2008, se depun la inspectoratul şcolar în perioada prevăzută în Calendar şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar la data prevăzută în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.” 

12.    Alineatul 1 al articolului 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, participante la concursuri de titularizare în anii 2011 şi/sau 2012, care au obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în Calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2011-2012. La note/medii egale, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci), potrivit prevederilor art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică”.

13.    Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

14.    Anexa nr. 19 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II Direcția Generală Resurse Umane și Rețea Școlară Naţională din cadrul Ministerului Educației Naţionale, inspectoratele școlare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

           Art. III  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

M I N I S T R U,

REMUS PRICOPIE
Bucureşti,
Nr. 3104
Data: 30.01.2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu