vineri, 15 martie 2013

Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2013 Privind degrevările de normă

din 06/03/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 13/03/2013

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011


Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei, a creşterii calităţii sistemului de învăţământ, a asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ,
întrucât, potrivit legislaţiei în vigoare, cadrele didactice care ocupă funcţii de conducere în unităţi de învăţământ nu sunt scutite în totalitate de îndeplinirea normei didactice, fiind nevoite să se ocupe atât de bunul mers al unităţii pe care o conduc, cât şi de educarea copiilor,
ştiind că personalul didactic de conducere, îndrumare şi control al unităţilor de învăţământ îndeplineşte concomitent atât responsabilităţile specifice funcţiilor de conducere, îndrumare şi control, cât şi atribuţiile de predare, ceea ce determină apariţia unor disfuncţionalităţi în îndeplinirea atât a atribuţiilor didactice, cât şi a celor administrative în mod concomitent, misiunea lor fiind vădit îngreunată, este necesar să se asigure eficientizarea managementului unităţii de învăţământ prin scutirea efectuării atribuţiei de predare din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control,
întrucât participarea la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ presupune prezenţa efectivă la aceste activităţi a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control,
de asemenea, considerând necesară scutirea efectuării atribuţiei de predare din norma didactică, respectiv din postul didactic şi pentru persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ pentru participarea la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ,
luând în considerare şi necesitatea definirii termenului de "degrevare", având în vedere că această noţiune nu este reglementată,
este necesară asigurarea cadrului legislativ ce reglementează degrevarea personalului didactic.
Având în vedere că învăţământul constituie prioritate naţională,
deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 263, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică."
2. La articolul 263, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:
"(101) Personalul degrevat potrivit alin. (10) primeşte drepturile salariale pentru funcţia în care este încadrat, precum şi celelalte sporuri şi indemnizaţii prevăzute de lege pentru activitatea desfăşurată, după caz."
3. La anexă, după punctul 58 se introduce un nou punct, punctul 59, cu următorul cuprins:
"59. Degrevarea reprezintă scutirea parţială de efectuarea atribuţiilor prevăzute la art. 262 pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, ca urmare a îndeplinirii unor responsabilităţi specifice funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi pentru persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ."


PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană
Bucureşti, 6 martie 2013.
Nr. 14. 
 
 
V. Oprea
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu