luni, 6 ianuarie 2014

OUG Forma Adoptată -privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011Ordonanţă de urgenţă   privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului     Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei şi a asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ, luând în considerare Decizia Curții Constituționale nr.397/01.10.2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.284 alin. (7) și art.289 alin. (7) din Legea educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr.663/29.10.2013,

întrucât în vederea asigurării funcționării în condiții optime a sistemului național de învățământ se impune, de urgență, punerea în acord a dispozițiilor art.284 alin. (7) și art.289 alin. (7) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu prevederile Constituției,

ţinând cont de nevoia de a asigura un sistem de organizare şi funcţionare a sistemului naţional de învăţământ predictibil şi funcţionabil,

cunoscând obiectivul încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2014 şi pentru respectarea limitării cheltuielilor bugetare impuse de acordurile-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, luând în considerare necesitatea adaptării normelor interne la regulile impuse de Uniunea Europeană, aspect ce presupune inclusiv stabilirea unei terminologii unitare și clare, se impune menționarea în mod expres în cuprinsul legii a echivalenței dintre granturile multianuale și locurile multianuale acordate instituțiilor de învățământ superior, pentru programele de licență/master și doctorat, având în vedere disfuncționalitățile constatate în modul de organizare și repartizare a granturilor multianuale, respectiv a locurilor multianuale către instituțiile de învățământ superior, în special pentru programele de studii universitare de doctorat adresate potențialilor studenți doctoranzi situație care impune adoptarea unor măsuri organizatorice care să instituie premisele creării unui mediu competițional deschis, transparent și accesibil fiecărui candidat, sens în care alocarea acestora pe universități va fi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, acordându-se prioritate universităților de cercetare avansată şi educație, ţinând seama de faptul că este imperios necesar ca măsurile legislative ce fac obiectul acestei ordonanțe de urgență să intre în vigoare cât mai curând posibil, precum și pentru a se evita dificultăţile rezultate din succesiunea într-un interval de timp a mai multor reglementări în domeniul educației naționale, conţinând norme de competenţă, de procedură propriu-zisă, având în vedere necesitatea asigurării, cu celeritate, pentru Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu" din Bucureşti a unui sediu care să respecte standardele optime de funcţionare, reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, efectul ar fi încetarea activității Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I.C. Petrescu" din Bucureşti, ca urmare a imposibilității asigurării unui sediu adecvat,luând în considerare faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor lor de implementare, prin ordonanţă de urgenţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra bunei desfăşurări a sistemului de învățământ, dar şi asupra categoriilor de beneficiari, precum şi în utilizarea eficientă a resurselor financiare din sistemul de învățământ având în vedere că învăţământul constituie prioritate naţională, deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.     Art.I - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.Alineatul (1) şi (2) al articolului 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

” (1) Învăţământul general obligatoriu este de 11 clase şi cuprinde învăţământul primar, învăţământul gimnazial și primii doi ani ai învățământul secundar superior. Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020.”

    (2) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu de 11 clase, la forma cu frecvenţă, încetează la vârsta de 18 ani.”2.Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

 a) educaţia timpurie (0 - 6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 - 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;

 b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I - IV;

 c) învăţământul secundar, care cuprinde:

 (i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V - VIII;

 (ii) învăţământul secundar superior care poate fi:

-  învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX - XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;

- învățământ profesional cu durata de 3 ani;

    d) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal.

(2) Învăţământul liceal este organizat în două cicluri care se succed: ciclul inferior al liceului, format din clasele a IX-a – a X-a și ciclul superior al liceului, format din clasele a XI-a – a XII-a/a XIII-a.

(3) Învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi învăţământul postliceal se organizează pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor.”3. Alineatul (1) al articolului 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

    ”(1) Învăţământul general obligatoriu este format din învăţământul primar,  învăţământul secundar inferior și primii doi ani ai învățământul secundar superior.”4.Alineatul (3) al articolului 30 se abrogă.5. Alineatul (3) al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Durata studiilor în învăţământul liceal este de 4 sau 5 ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale. Pentru unele forme de învăţământ cu frecvenţă şi pentru învățământul liceal cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.”6. Alineatul (3) al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

   ” (3) Absolvenţii clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice sau vocaţionale care au finalizat un stagiu de pregătire practică pot susţine examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor.”7.Alineatul (5) şi (6) al articolului 33 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, pot urma cursurile învăţământului liceal.”

 (6) Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puţin un program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului naţional al calificărilor.”8. La art. 44, după alin. (9), se introduc trei noi alineate, alin.(91), alin.(92) și alin. (93) cu următorul cuprins:

”(91) Învăţământul postliceal se încheie cu examen de certificare a competențelor profesionale. Modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a competențelor profesionale este reglementat de Ministerul Educaţiei Naționale prin metodologie specifică, elaborată cu consultarea factorilor interesaţi şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(92) Candidaţii proveniți din învăţământul postliceal de stat admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat pot susţine examenul de certificare a calificării profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite la nivelul centrului de examen, luând în considerare cheltuielile de examen per candidat.

(93) Absolvenții învățământului postliceal, care susțin și promovează examenul de certificare a calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională, corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul național al calificărilor și Suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass”.9. Literele c), d) e) şi f) ale alineatului (1) al articolului 63 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „c) învăţământul primar: clasa  cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 25;

    d) învăţământul gimnazial: clasa  cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 30;

    e) învăţământul liceal şi profesional: clasa  cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30;

    f) învăţământul postliceal: clasa  cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30;”

10.La art.71, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Pe parcursul clasei pregătitoare nu se acordă note sau calificative.”11.   Alineatul (5) al articolului 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

” (5) La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor absolvenților. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Evaluarea se realizează prin următoarele probe:

    a) o probă scrisă la limba şi literatura română;

    b) o probă scrisă la limba maternă;

    c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;

    d) o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;

    e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;

    f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.”12. Alineatul (2) al articolului 75 se modifică și va avea următorul cuprins:

 „(2) Continuarea studiilor din învăţământul gimnazial în învăţământul liceal sau în învățământul profesional este asigurată pe baza unui proces de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională. Numărul de locuri alocate clasei a IX-a din învățământul liceal și profesional este cel puţin egal cu cel al absolvenţilor clasei a VIII-a.”13. Litera b) a alineatului (2) al articolului 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

” b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.”

14. Alineatul (4) al articolului 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a IX-a este elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi este dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unităţile de învăţământ au obligaţia de a anunţa public disciplina sau disciplinele la care se susţine proba de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia, precum şi modul de utilizare a portofoliului educaţional, până, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a. Proba suplimentară de admitere se va susţine la cel mult două discipline.”

15. Alineatele (1) și (2) ale articolului 84 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional şi liceal  acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

(2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale,  precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela, beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport menționate la alin.(1), pe tot parcursul anului calendaristic”.16. Alineatul (2) al articolului 85 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Statul subvenţionează toate costurile  aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din grupuri socioeconomice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează învățământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modalitatea de subvenţionare şi criteriile de acordare a subvenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale.”17.Alineatul (2) al articolului 102 se modifică și va avea următorul cuprins:

” (2) Finanţarea învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, în cazul învăţământului preşcolar și a celui obligatoriu,  precum şi din alte surse, potrivit legii.” 18. La articolul 104, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (51), (52), (53), (54),  cu următorul cuprins:

(51) În cazuri excepţionale, atunci când sumele repartizate în baza standardelor de cost nu asigură plata drepturilor prevăzute la alin. (2) literele a) - d) la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat, direcţiile regionale ale finanţelor publice/administraţiile județene ale finanțelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie, sau pot proceda la repartizarea sumelor rămase nerepartizate, după caz.

(52) Aprobarea redistribuirii/repartizării sumelor potrivit prevederilor alin.(51), se va face numai după verificarea de către inspectoratul şcolar, pe baza raportului de audit/control, a modului de angajare şi utilizare a sumelor alocate pentru finanţarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preşcolar și după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi. În urma verificării, inspectoratul școlar stabileşte şi propune direcţiilor regionale ale finanţelor publice/administraţiilor județene ale finanțelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti  sumele ce urmează a fi redistribuite/repartizate suplimentar.

(53) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.

(54) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (51) şi (52), conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preşcolar.”

 19. Alineatul (1) al articolului 105  se modifică şi va avea următorul cuprins:

 ”(1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat care nu fac parte din finanţarea de bază a unităţilor şcolare.” 20.  La articolul 105 alineatul (2), după litera k)  se introduce litera l) cu următorul cuprins:

  ” l) alte cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor, care nu fac parte din finanţarea de bază.“21. Alineatul (4) al articolului 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(4)  Autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc alocarea de fonduri, din veniturile proprii ale acestora,  ca participare la finanţarea de bază şi prin finanţarea complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.” 22. La art. 112 după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7)  În situaţii temeinic justificate,  dreptul de administrare al Ministerului Educaţiei Naţionale  asupra terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele şcolare judeţene, casele corpului didactic, centrul naţional de excelenţă, centrele recreative şi de divertisment, Palatul Naţional al Copiilor, palatele şi cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare se poate transmite şi altor unităţi/instituţii din sistemul de învăţământ,  la propunerea Ministerului Educației Naționale, prin hotărâre de Guvern.”

23. La articolul 125, litera b) a alineatului 1 se abrogă.24. La articolul 132, alineatul 5 se abrogă.

25. Alineatul (1) al articolului 136 se modifică și va avea următorul cuprins:

 (1) Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre și se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor. Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activităţi didactice urmate, de regulă, de minimum 3 săptămâni de examene. Structura anului universitar se aprobă de către senatul universitar. În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum 17 săptămâni.26.  Alineatele  (1), (2) şi (3)  ale articolului  160 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Finanțarea studiilor de doctorat poate fi realizată și de persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract. Modelul de contract și metodologia de realizare a finanțării se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Prin hotărâre a Guvernului iniţiată de  Ministerul Educației Naționale  se alocă anual,  pentru studiile universitare de doctorat, un număr de locuri multianuale, echivalent numărului de granturi multianuale, pe o durată de minimum 3 ani. În metodologia de calcul a finanțării universităților se vor avea în vedere costurile pentru programul de studii avansate şi pentru programul de cercetare. Aceste costuri sunt ajustate cu coeficienți corespunzători pe domenii disciplinare şi profesionale ale doctoratului.

(3) Alocarea locurilor, respectiv a granturilor, pe universități se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prioritate vor avea universitățile de cercetare avansată şi educație.”

27. Alineatul (4)  al articolului 160 se abrogă.

28. Alineatele (7) şi (9)   ale articolului 193 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Pentru programele de licenţă, master şi doctorat, finanţarea instituţiilor de învățământ superior de stat, din surse publice, se face pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației  Naţionale prin consultare cu CNFIS şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

„(9) Programele de excelenţă prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3).”29.  Alineatul  (10)  al articolului 193 se abrogă.30. Litera b) a  articolului 197 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) universităţilor de stat li se alocă un fond distinct pentru dezvoltarea instituțională, din bugetul alocat Ministerului Educației Naţionale. Fondul de dezvoltare instituțională se adresează celor mai performante instituții de învăţământ superior din fiecare categorie şi se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaționale. Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltare instituționala se elaborează de către Ministerul Educației  Naţionale şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

31. La articolul 205, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) În timpul anului universitar, studenţii înmatriculați la  forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii  de transport.32. Alineatul (2)  al articolului 206, se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Din taxele de la studenții și cursanții străini, încasate de instituțiile de învățământ superior de stat, se virează la Ministerul Educației Naționale un cuantum de 5% din încasările în valută.

33.  Alineatul 2 al articolul 221 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale colaborează în principal cu, Consiliul National al Rectorilor şi, după caz, cu autorităţi şi asociaţii profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale reprezentative, federaţii sindicale la nivel de ramură şi federaţii studenţeşti legal constituite la nivel național. Reprezentanții Consiliul Naţional al Rectorilor și reprezentanții învăţământului particular sunt parteneri de dialog social.”

34. Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.

(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic, care a participat la concursuri de titularizare, în sistemul de învăţământ preuniversitar, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”35. La articolului 284  după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

 ”(7) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalul didactic pensionat, care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, se face anual cu menținerea drepturilor și obligațiilor, care decurg din desfăşurarea activităţii didactice, avute anterior pensionării, cu acordul consiliului de administraţie, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării.”36. Alineatul 4 al articolului  285 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) În învăţământul superior poate funcționa personal didactic asociat pentru funcțiile didactice prevăzute la alin. (1)."

37. La articolul 289 după alin. (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins:

”(7) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalul didactic pensionat, se face anual cu menținerea drepturilor și obligațiilor, care decurg din activitatea didactică desfăşurată, avute anterior pensionării, cu aprobarea senatului universitar, conform metodologiei prevăzute la alin. (6), cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării.”38. Alineatul 2 al articolului 296 se modifică şi va avea următorul cuprins:„(2) Angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu din ţara sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului şi se aprobă de consiliu de administrație.”

39. La articolul 301, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) În cazul specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută  în domeniu,  invitaţi în calitate  de  cadre didactice asociate,  nu sunt aplicabile prevederile alineatului (3)  litera a).”40. La articolul 361 alineatul (3), literele b), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

b) evaluarea națională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2015-2016;

“c) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a IX-a în anul școlar 2015-2016”

d) admiterea la liceu se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2015 – 2016.”

 Art. II.  În cursul anului  2014, Consiliul ARACIS funcţionează legal cu numărul de membri selectaţi în urma concursului organizat în anul 2013, până la ocuparea, în condiţiile legii, a locurilor devenite vacante ca urmare a expirării mandatele membrilor numiţi provizoriu.

ART.III  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 După aliniatul (8) al articolului 191  se introduce un nou aliniat, aliniatul (81)  cu următorul cuprins:

„(81) O persoană poate îndeplini calitatea de membru a Consiliului ARACIS  pentru două mandate.” ART.IV. 1. Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu" din Bucureşti, se reorganizează în secție a Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din București, fără personalitate juridică, ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” din București și are ca atribuții participarea la programul de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigurarea îndrumării metodologice pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare. Această secție se numește ”Secția pedagogică ”I.C. Petrescu.”

2. Toate drepturile şi obligaţiile Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I.C. Petrescu" din Bucureşti se transferă la Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” din București, pe bază de protocol de predare-primire.

3. Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” din București preia  tot personalul și numărul de posturi al Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I.C. Petrescu" din Bucureşti cu păstrarea drepturilor salariale avute la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale.

4. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din București.V. Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 11 februarie 2005, Partea I, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 36, litera a) se abrogă.

2. ANEXA 2 c) intitulată ”NORME privind încadrarea cu personal de specialitate a Bibliotecii Pedagogice Naţionale "I.C. Petrescu" din Bucureşti”, se abrogă.PRIM – MINISTRUVICTOR VIOREL PONTA


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu