vineri, 26 iulie 2013

PROIECT Hotărâre de Guvern - Suplimentarea Bugetului Educaţiei pe 2013 inclusiv pentru Plata Sentinţelor Judecătoreşti

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale, la titlul 10
”Cheltuieli de personal” și titlul 51 ”Transferuri între unități ale administrației
publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a
Guvernui nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având
ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum
și de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin.
(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


ART. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale pe anul
2013 cu suma de 20.966 mii lei, la capitolul 65.01 "Învățământ", din care la titlul
10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 5.320 mii lei și la titlul 51 ”Transferuri
între unități ale administrației publice” cu suma de 15.646 mii lei, din suma globală
prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice -
"Acţiuni generale".
ART. 2
Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata
titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii
având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,
precum și de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare.
ART. 3
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea
ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura
bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului  Educației
Naționale pe anul 2013.PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu