luni, 26 septembrie 2011

Solicitare lista directorilor numiți cu delegație și legalitatea numirii lor

Am solicitat azi ISJ-ului să ne pună la dispoziție lista directorilor numiți prin delegație, și să specifice cazurile care nu sunt legale.
Iată conținutul adresei înaintate azi la ISJ.

CĂTRE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE


Prin prezenta adresă vă solicităm, în baza dispozițiilor art. 30 alin. 3 din Legea dialogului social nr. 62/2011 și a prevederilor Legii nr. 544/2001 vă solicităm copii după deciziile de numire a directorilor /directorilor adjuncți în unitățile de învățământ din județul Satu Mare. De asemenea, vă solicităm să ne comunicați dacă toate persoanele numite prin detașare în interesul învățământului pe funcțiile de directori/ directori adjuncți îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru exercitarea acestei funcții.
În acest sens, arătăm că, conform art. 25 alin. 1 din Legea nr. 284/2010 „Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel”.
De asemenea, Legea educației naționale nr. 1/2011, prevede, în art. 257: „funcția de director și de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale corpului național de experți în managementul educațional”. Datorită faptului că la data intrării în vigoare a Legii educației naționale corpul național de experți în managementul educațional nu exista, M.E.C.T.S. a emis ordinul nr. 3753/2011, care în art. 9 prevede că „Până la formarea corpului național de experți, ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control se poare realiza prin detașare în interesul învățământului, cu respectare dispozițiilor aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului școlar 2010-2011”.
Prin urmare, ocuparea funcțiilor de directori/directori adjuncți se face în baza Metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul nr. 3142/2006, așa cum a fost modificată și completată prin Ordinul nr. 5617/2006 și prin Ordinul nr. 3567/2010.
Conform art. 5 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul nr. 3142/2006, cu modificările și completările ulterioare „Pentru postul neocupat prin concurs sau eliberat între perioadele de concurs inspectorul şcolar general numeşte, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, director prin detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar respectiv”. Iar conform art. 2 alin. 1 din aceeași metodologie condițiile de ocupare a funcției de director/director adjunct sunt:
„a) condiţiile de studii prevăzute la alin. (2);
b) sunt titulare în învăţământul preuniversitar, au cel puţin gradul didactic II şi o vechime la catedră de cel puţin 5 ani;
c) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul "Bine" sau "Foarte bine" în ultimii 3 ani şi nu au fost sancţionate disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
f) la data susţinerii concursului, au vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică decât vârsta standard de pensionare.”

Cu respect,
Prof. Oprea Victor
Președinte SLI Satu Mare,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu